Аҧхьаӡара-кассатә маҵзура

Акоммерциатә Банк «Сухум-Банк» аҧхьаӡаратә ҧхьаӡамҭақәа аанартуеит аилахәырақәа-резидентқәеи ирезидентыми рзы УА авалиутеи аҳәаанырцәтәи авалиутеи рыла. Иаартхо аҧхьаӡамҭақәа рхыҧхьаӡара ҧкӡам, убри аан аҩбатәии егьырҭ уинахыстәии раартразы  иазхоит иазыркьаҿу адокументқәа рсиа ацәыргара. 

Абанктә ҧхьаӡамҭақәа мааҭлеи аҳәаанырцәтәи авалиуталеи раартра мҩаҧгахоит Абанк аҟны аамҭа кьаҿла.  Аклиент ацхыраара иҭара аҳасабала Абанк аусзуҩы  аҧхьаӡамҭа аартразы иаҭаху Аклинет идокументқәа рыхҩылаа ҟаиҵар, иара убас анапынҵамҭақәа рқәырҧшқәеи амҳәыр аоттиски зну   акарта изеиқәиршәар илшоит.

Аҧаратә хархәагақәа рхыҧхьаӡаларазы анапынҵақәа рынагӡара мҩаҧысуеит   Аҧсны Аҳәынҭқарра ашәатәтәы система ахархәарала, иара убас «Банк-Клиент» асистемала.

  Акоммерциатә Банк «Сухум-Банк» аусзуҩцәа ирласны ирыӡбоит амааҭқәеи авалиутақәеи рыла абанктә операциақәа, аҧхьаӡаратәи акассатәи документқәа реиқәыршәареи ирыдҳәалоу азҵаарақәа, иара убас иурҭоит занааҭдыррала абжьгарақәеи алабжьарақәеи  «Сухум-Банк» аалыҵқәа рхархәаразы аклиентцәа русура аҷыдарақәа ҳасаб рзуны. 

 Акоммерциатә Банк «Сухум-Банк» акомиссиатә мҭақәа ртарифқәа аиуристтә хаҿқәеи хаҭалатәи анаплакыҩцәеи ирыдгалахо абанктә маҵзурақәа рзы  УА амааҭқәа рыла

Аус ауеит рашәарамза «03» 2015ш. инаркны

АОПЕРАЦИАҚӘА РЫХКЫ

АТАРИФҚӘА

АШӘАТӘҚӘА РЫҾҲӘАРА

1. АКЛИЕНТ ИҦХЬАӠАМҬАҚӘА РЫМҨАҦГАРА

 

 

 

 

 

Амаҵзура аҭара аҽны

1.1.

Аклиент иҧхьаӡамҭа аартра

Хәыда-ҧсада

1.2.

Аклиент иҧхьаӡамҭа аркра

1000 мааҭ

1.3.

Аҧхьаӡамҭазы алҩаа аҭара

Хәыда-ҧсада

1.4.

Аклинет ииҩыз арзаҳал ала ахҩылаа (дубликат) иҭара

 

 

а) иалкаау арыцхә азы аҧхьаӡамҭазы алҩаа

80 мааҭ

 

б) инеиҧынкыланы алҩаа иалкаау аамҭазы

100 мааҭ

 

в) акассатә, аҧхьаӡара-шәатәтәы документқәеи аиқәшаҳаҭрақәеи

100 мааҭк рҟынӡа/ адокумент

1.5.

Аклиент ишәҟәы-азыҳәазы аилыркаа аҭара  (аҧхьаӡамҭақәа раартра/раркразы аилыркаақәа рыда)

 

200 мааҭк рҟынӡа/ адокумент

Амаҵзура аҭара аҽны

1.6.

Аклиент ишәҟәы ала абанкқәа рахь аилыркаақәа рзы азыҳәарақәа ирызку акорреспондентқәа рдәықәҵара  мааҭла аҧхьаӡарақәа рыла

 

500 мааҭк рҟынӡа/ адокумент

Амаҵзура аҭара аҽны

1.7.

Ашәатәтәы напынҵа ахарҭәаара

100 мааҭк рҟынӡа/ адокумент

 

1.8

Аклиент ихарала машәырла иахыҧхьаӡалаз аҧаратә хархәагақәа рырхынҳәра азыҳәара:

  - АА ала

  -  УА ала

 

 

500 мааҭ. 60$ (АА Абанк акурс ала)

Амаҵзура аҭара аҽны

1.9.

Архив аҟнытә аматериал алкаара, иара убас Аклиент иҧхьаӡамҭақәа рыла аилыркаақәа рыҭара архивтә документқәа шьаҭас иҟаҵаны 

300 мааҭ

Амаҵзура аҭара аҽны

1.10.

Напынҵалатәи арҳамҭа аизгареи амҩангареи (инкассациа)

Хазы игоу аиқәшаҳаҭрала 

1.11.

Акредит аҭара (овердрафт)

Хазы игоу аиқәшаҳаҭрала 

2. АКАССАТӘ ОПЕРАЦИАҚӘА

 2.1.

Аҧаратә хархәагақәа ралагалара

0,3%,  100 мааҭк иреиҵамкәа

 

 

Есымза, ҳазҭоу амза аҵыхәтәантәи аусурамш иахымгакәа

 2.2.

Напынҵалатәи аҧаратә хархәагақәа рыҭара:

2.1.1.

3.000.000 мааҭ

0,5%

2.1.2.

3.000.000 мааҭ инареиҳаны 10 000 000 мааҭ рҟынӡа

0,7%

2.1.3.

10 000 000 мааҭ инадыркны

1%

2.4.

Иҿаҵаз аҧаратә хархәагақәа рмоура 300 000 мааҭ инареиҳаны

 

1%

2.5

Урыстәыла Абанк абанкнот аҧыргара Урыстәыла абанк абанкнот даҽа номиналк ала

1% аицҵалыҵ аҟнытә, аха 75 мааҭ иреиҵамкәа

 

2.6.

Урыстәыла Абанк амонетақәа рҧыргара

0,5%  500мааҭ иреиҵамкәа

 

2.7

Аклиент иҟаиҵо аҳәарала ачек ахарҭәаара

200 мааҭ

2.8

Ачектә шәҟәы

 

  • 25 бҕьыц

150 мааҭ.+10% ИАА

Амаҵзура аҭара аҽны

 

  • 50 бҕьыц

270 мааҭ.+10% ИАА

Напынҵалатәи аҧаратә хархәагақәа рыҭара аклинет иҧхьаӡамҭақәа рыҟнытә   100 000  мааҭ инареиҳаны имҩаҧгахоит жәаҳәалатәи заатәи аҿаҵаҟаҵара аан                  

3. НАПЫНҴАДАТӘИ АОПЕРАЦИАҚӘА

3.1.

Аклиент иҧхьаӡамҭақәа аҧаратә хархәагақәа рхыҧхьаӡалара

Хәыда-ҧсада

3.2.

Ашәахтәқәеи ирыҟаратәуи ашәатәқәа абиуџьети абиуџьенҭыҵтәи афондқәеи Хәыда-ҧсада ҳазҭоу амза аҵыхәтәантәи амш иахымгакәа

 

Хәыда-ҧсада

 

Есымза, ҳазҭоу амза аҵыхәтәантәи аусурамш иахымгакәа

3.3

Абанкҩныҵҟатәи ашәатәқәа (акредитқәеи аконверсиатә еизыразрақәа рыҟнытә)

 

Хәыда-ҧсада

3.4

Аҧаратә хархәагақәа АА АБ АКЦ ала рхыҧхьаӡалара

0,3%

3.5.

Аҧаратә хархәагақәа УА абанкқәа – акорреспондентқәа рыла рхыҧхьаӡаларақәа

0,4 % (иреиҵ.50 мааҭ., иреиҳ.25000мааҭ)

Аоперациа амҩаҧгара аҽны

3.5.1.

Аҧаратә хархәагақәа УА абанкқәа – акорреспондентқәа рыла рхыҧхьаӡаларақәа

0,4 %  Аклиенттә шәатәқәа 11:00 рҟынӡа – иреиҵ. 15 $ Аклиенттә шәатәы 11:00 рышьҭахь – иреиҵ. 35$

Аоперациа амҩаҧгара аҽны

3.5.2.

Ашәатәы азы Акомиссиа оффшортә ҭыҧқәа ррезидентқәа рзы

 

1 500 $

Аоперациа амҩаҧгара аҽны

3.6.

Аҧаратә хархәагақәа Акоммерциатә Банк «Сухум-Банк» аклиентцәа рыҧхьаӡамҭақәа рахь ахыҧхьаӡалара абанкқәа рыла –УА акорреспондентцәа

Хәыда-ҧсада

 

3.7.

Зымаҵ руа аиҿкаарақәа русзуҩцәа рыҧхьаӡамҭақәа ауалафахәқәа рхыҧхьаӡалара 

Хазы игоу аиқәшаҳаҭрала рыла

Аоперациа амҩаҧгара аҽны

4. АХӘДЫҚӘҴАРАҚӘА 

4.1.

Аҭара, аицҵалыҵ аизырҳара, аусура аҿҳәара ацҵара мамзаргьы ахәдықәҵара ашьақәырҕәҕәара иадгалахо ахәдықәҵара аицҵалыҵ аҟнытә

1%  (зегьы иреиҵ. 1000 мааҭ.)

Аоперациа амҩаҧгара аҽны

4.2.

Абанк иунаҭо мамзаргьы ишьақәнарҕәҕәо ахәдықәҵарақәа рыҧҟара аҧсахра

1500 мааҭ

Аоперациа амҩаҧгара аҽны

4.3.

Аклиент иалаиҵо арзаҳал шьаҭас иҟаҵаны ахәдықәҵарақәа раҧыхразы азыҳәара

1500 мааҭ

Аоперациа амҩаҧгара аҽны

 

5. «Банк-Клиент» асистема

 

5.1.

Асистема ашьақәыргылара (Абанк аспециалист аҭыҧахь инеира ада)  

Хәыда-ҧсада

5.2

Аклиент иааҧхьарала  асистема еиҭа ашьақәыргылара (Абанк аспециалист аҭыҧахь инеирала)

500 мааҭ

5.2.

 Есымзатәи абоненттә шәатәы

800 мааҭ

 

 

Прочитано 3047 раз

Есть Вопросы? Мы рады помочь Вам!

Заказ обратного звонка

В настоящее время наш рабочий день закончен. Оставьте свой телефон и мы перезвоним в удобное для вас время!

Заказ обратного звонка

Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.

Свяжитесь с нами

Мы всегда на связи!

 +7 (840) 226-52-85
 +7 (940) 733-76-76
 +7 (840) 226-35-45
info@sukhumbank.com